Урыстәылеи Беларуси ртәылахьчара министрцәа Беларус аҵакырадгьыл аҿы атактикатә атомтә абџьар аргылара иазкны адокумент рнапы аҵарҩит
Урыстәылеи Беларуси ртәылахьчара министрцәа Беларус аҵакырадгьыл аҿы атактикатә атомтә абџьар аргылара иазкны адокумент рнапы аҵарҩит

Урыстәылеи Беларуси ртәылахьчара министрцәа Беларус аҵакырадгьыл аҿы атактикатә атомтә абџьар аргылара иазкны адокумент рнапы аҵарҩит. Урыстәыла Атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу иҟаиҵаз аҳәамҭала, Урыстәыла Беларус атактикатә атомтә абџьар аҭара агәы иҭам.

Шоигу иажәақәа рыла, Беларус аҵакырадгьыл аҿы атактикатә атомтә абџьар ахылаԥшра Москва ауп назыгӡо.

Иара убас, Шоигу ишазгәеиҭаз, атәыла-ҩыза адгылареи ашәарҭадара ахьчареи рзы наҟ-наҟ иацҵаны ауснагӡатәқәа мҩаԥгахар ҟалап.