Урыстәылатәи арбџьармчқәа Харьковшина авиабомба аларыжьит, ҩыџьа ҭахеит, ахәрақәа зауз иҟоуп
Урыстәылатәи арбџьармчқәа Харьковшина авиабомба аларыжьит, ҩыџьа ҭахеит, ахәрақәа зауз иҟоуп

Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа Харьвовшина, Лукианка ақыҭа авиабомба аларыжьит.

Абомба аҵараиурҭа иақәҳаит, ҩыџьа ҭахеит, ахәрақәа зауз иҟоуп. Рызынтәгьы аҭынчуаа роуп.

Telegram аҿы ари аинформациа алаирҵәеит Харьковтәи атәылаҿацә анапхгаҩы  Олег Синегубов.