Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Анкара Урыстәылеи ЕАШ-и рхҭарнакцәа реиҿцәажәара мҩаԥысуеит
Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Анкара Урыстәылеи ЕАШ-и рхҭарнакцәа реиҿцәажәара мҩаԥысуеит

Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Анкара Урыстәылеи ЕАШ-и рхҭарнакцәа реиҿцәажәара мҩаԥысуеит.

“Коммерсант” аинформациала, Урыстәыла аган аҟынытә аиԥылара ихы алаирхәоит  адәныҟатәи аԥшыхәратә маҵзура адиректор Сергеи Нарышкин.

Аиҿцәажәара адетальқәа идырым.

Урыстәыла ахада ипрессмаӡаныҟәгаҩ Дмитри Песков иҟаиҵаз аҳәамҭала, ари аинформациа мап ацәкра ма ашьақәырӷәӷәара илшом.