Урыстәыла, Кострома клубк аҿы иҟалаз абылра 13-ҩык ҭахеит
Урыстәыла, Кострома клубк аҿы иҟалаз абылра 13-ҩык ҭахеит

Урыстәыла, Кострома ақалақьтә клубк аҿы абылраан 13-ҩык ҭахеит.

Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, ахәрақәа роуит ԥшьҩык.

Аклуб “Полигон” амца цралеит уахынла, асааҭ 02:30 рзы. Ахыбрантә 250-ҩык аевакуациа рзыруит.

Урыстәылатәи аихқәа рдыррақәа рыла, ацәгьауҩы даанкылоуп.