Урыстәыла Атәылахьчара аминистррра адыррала, урыстәылатәи анырҵәагақәа Амшын еиқәа аханы америкатә анырҵәагақәа  мҩаҧыргеит
Урыстәыла Атәылахьчара аминистррра адыррала, урыстәылатәи анырҵәагақәа Амшын еиқәа аханы америкатә анырҵәагақәа  мҩаҧыргеит

Урыстәыла Атәылахьчара аминистррра адыррала, урыстәылатәи анырҵәагақәа Амшын еиқәа аханы америкатә анырҵәагақәа  мҩаҧыргеит.

Аусбарҭа адыррала, урыстәылатәи анырҵәагақәа америкатә ҳаирпланқәа аҳәаа еиламгакәа абазашҟа ихынҳәырц азыҳәан  ирыцклаҧшуан.

Агентра  Reuters аинформациа инақәыршәаны, Амшын еиқәа аханы аинцидент ҟалеит Америка атәылахьчара аминистр Ллоид Остин арегион аҿы авизит анымҩаҧигоз.

Ллоид Остин Қырҭтәылеи Украинеи дырҭаахьеит, уажәазы иара Румынтәыла дыҟоуп.  Атурне аан излацәажәо ахадаратә темақәа иреиуп Амшын еиқәа арегион ашәарҭадара.