Урыстәыла анапхгара абылтәи адизели рекспорт аамҭала ааннакылеит
Урыстәыла анапхгара абылтәи адизели рекспорт аамҭала ааннакылеит

Урыстәыла анапхгара абылтәи адизели рекспорт аамҭала ааннакылеит. Ари аарыцҳаит урыстәылатәи аихқәа Урыстәыла анапхгара рҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иашьашәалоу адокумент инапы аҵаиҩит аԥыза-министр Михаил Мишустин. Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, ари аӡбара рыдыркылеит аџьармыкьаҿ абылтәы ахә аҭышәынтәаларазы.

Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, аҵыхәтәантәи амзқәа рзы Урыстәыла абылтәы ахә арекондтә аҩаӡаранӡа ишьҭыҵит.