Урыстәыла ала украинатәи ақьалақь Херсон алахысра амшала аҭынчуаҩк дҭахеит
Урыстәыла ала украинатәи ақьалақь Херсон алахысра амшала аҭынчуаҩк дҭахеит

Урыстәыла ала украинатәи ақьалақь Херсон алахысра амшала аҭынчуаҩк дҭахеит, ҧшьҩык ахәрақәа роуит. Херсон анхарҭаҩнык 20 раҟара ахыршәқәа ақәшәеит.

Украинатәи арратә експертцәа ргәаанагарала, Урыстәыла ахатә бџьармчқәа Авдеевка ахырхарҭашҟа иианагоит, дара амассатә жәылара ахҧатәи ацәқәырҧазы рҽазыҟарҵоит. Аекспертцәа ргәаанагарала ахҧатәи ацәқәырҧа ҧасатәи ажәыларақәа раасҭа акырӡа иҕәҕәахоит.

Уажәазы Авдеевка иазааигәаны игылоуп 40 нызқьыҩ иреиҳаны аурыс аруаа.