Урыстәыла аганахьала Евроеидгыла иаднакылаз асанкциақәа даҽа аатәылак рыдгылеит
Урыстәыла аганахьала Евроеидгыла иаднакылаз асанкциақәа даҽа аатәылак рыдгылеит

Урыстәыла аганахьала Евроеидгыла аднакылаз асанкциақәа даҽа аатәылак ирыдгылеит. Ари атәы ааицҳаит Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак.

Евроеидгылаҿ асанкциақәа рыҿҳәара 2023 шықәса хәажәкыра 15-нӡа ацнаҵара иазкыз аӡбара цәыббразы рыдыркылеит, ԥхынҷкәын азы аинтервенциа амзызла Урыстәыла аганахьала ишьақәгылаз аԥкрақәа дырџьабан, “асиа еиқәаҵәа” дырҭбааит.

Ахеилак аӡбара иадгылеит Аҩадатәи Македониа, Монтенегро, Албаниа, Украина, Босниа-Герцеговина, иара убас зхы иақәиҭу ахәаахәҭразы европатәи аиҿкаара иалоу атәылақәа – Исландиа, Лихтенштеин, Норвегиа.