World of Statistics астатистика инақәыршәаны, атуристцәа уахынла ишәарҭамкәа аныҟәара ахьрылшо атәылақәа рыбжьара, Қырҭтәыла Европа аҵакыраҿ аԥшьбатәи аҭыԥ ааннакылеит
World of Statistics астатистика инақәыршәаны, атуристцәа уахынла ишәарҭамкәа аныҟәара ахьрылшо атәылақәа рыбжьара, Қырҭтәыла Европа аҵакыраҿ аԥшьбатәи аҭыԥ ааннакылеит

Адунеизегьтәи астатистикатә аиҿҟаара World of Statistics асоциалтә каҭа Х-и аиҿкаара Numbeo.com-и рҟынтә аинформациеи аиҿкаара астатистика инақәыршәаны, атуристцәа уахынла ишәарҭамкәа аныҟәара ахьрылшо атәылақәа рыбжьара, Қырҭтәыла Европа аҵакыраҿ аԥшьбатәи аҭыԥ ааннакылеит.

World of Statics адаҟьа ианылаз астатистика ала, Қырҭтәыла аԥшьбатәи аҭыԥ ааннакылеит, актәи хҭыԥк рҿы Хорватиеи, Словениеи, Исландиеи иҟоуп.