Украинатәи арбџьармчқәа импыҵахалоу Ҟрым иҟоу Урыстәыла Амшынеиқәатәи афлот ахыбра аракета аларыжьит
Украинатәи арбџьармчқәа импыҵахалоу Ҟрым иҟоу Урыстәыла Амшынеиқәатәи афлот ахыбра аракета аларыжьит

Украинатәи арбџьармчқәа импыҵахалоу Ҟрым иҟоу Урыстәыла Амшынеиқәатәи афлот ахыбра аракета аларыжьит.

Севастополь ампыҵахалатә режим ахаҭарнак  Михаил Развожаев ишиҳәаз ала, аракетатә аахара мҩаҧган Севастополь иҟоу Урыстәыла Амшынеиқәатәи афлот аштаб азы.

Иҭахаз ма ахәрақәа зауз ирызкны аинформациа иҟам.