Украина азааразы ахԥатәи изаамҭаным аиԥылараҿ, Урыстәыла ЕАР ашәарҭадаратә хеилак арезолиуциа вето ақәнаҵеит
Украина азааразы ахԥатәи изаамҭаным аиԥылараҿ, Урыстәыла ЕАР ашәарҭадаратә хеилак арезолиуциа вето ақәнаҵеит

Украина азааразы ахԥатәи изаамҭаным аиԥылараҿ, Урыстәыла , Украина аганахьала Урыстәыла имҩаԥнагаз агрессиа аҿагылара” иазкыз ЕАР ашәарҭадаратә хеилак арезолиуциа вето ақәнаҵеит.

Ари азҵаара иадҳәаланы, ЕАР ашәарҭадаратә хеилак еснагьтәи алахәыла, Урыстәыла арезолиуциа апакет адгылара мап ацәнакит. 15-ҩык рыла ишьақәгылоуп аорган аҿы, арезолиуциа иадгылеит 11 алахәылацәа, Индиеи, Китаи, Араԥтәи Аемиратқәеи абжьыҭираан аҽынкылара рыӡбеит.

Акомментари аҟаҵара