Украина апрокуратура хада адыррақәа рыла, урыстәылатәи агрессиа амшала, Украина иҭахеит   177ҩык ахәыҷқәа,  336ҩык ахәрақәа роуит
Украина апрокуратура хада адыррақәа рыла, урыстәылатәи агрессиа амшала, Украина иҭахеит   177ҩык ахәыҷқәа,  336ҩык ахәрақәа роуит

Украина апрокуратура хада адыррақәа рыла, урыстәылатәи агрессиа амшала, Украина иҭахеит   177ҩык ахәыҷқәа,  336ҩык ахәрақәа роуит . Апрокуратура администрациаҿы ишырҳәаз ала, арҭ ацифрақәа иҵыхәтәантәиқәам, активла аибашьра ахьымҩаҧысуа арегионқәеи импыҵахалоу аҵакырадгьылқәеи рҿы иҭахаз ауааҧсыра рхыҧхьаӡара ашьақәыргылара иаҿуп.