Украина анапхгара Еленовка украинатәи атҟәацәа рҭахара иадҳәаланы имҩаҧысуа аусеилыргараҿы ЕАРи Аџьар Ҟаҧшьи рылахәызаара иаҳәоит
Украина анапхгара Еленовка украинатәи атҟәацәа рҭахара иадҳәаланы имҩаҧысуа аусеилыргараҿы ЕАРи Аџьар Ҟаҧшьи рылахәызаара иаҳәоит

Ишдыруа ала, Урыстәыла ала импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ иҟоу, украинатәи атҟәацәа иҭакны ахьрымаз  аколониа аахара амшла  иҭахеит 50ҩык украинатәи аруаа.  Москвеи Киеви ари афакт дара-дара ирхарарҵоит.  Аџьар Ҟаҧшь аҿы ишаарыцҳаз ала, ахәрақәа зауз украинатәи атҟәацәа иаамҭаны ревакуациазы Еленовкатәи аколониашҟа анеира азин иазыҧшуп.

Украина ахада Владимир Зеленски Урыстәыла атерроризм иадгыло ҳәынҭқаррас азхаҵара даҳәоит.

«Ампыҵахалаҩцәа Еленовка ишаахаз азы адырра соуит. Уи хықәкыла инагӡаз арратә ацәгьауроуп.  50ҩык украинатәи атҟәацәа гәҭакыла иршьит.    «Азовсталь» ахьчаҩцәа азауад  анаанрыжьуаз Аџьар ҟаҧшьи ЕАРи  дара рыҧсҭазаареи ргәабзиареи ахьчаразы ахәдықәҵара ҳарҭеит.  Дара атҟәара иҟоу шәҩыла украинаа рыҧсҭазаара  рыхьчароуп.  Урыстәыла атерроризм иадгыло ҳәынҭқаррас иазхаҵазароуп. Убри аҟынтә, Америкахь ааҧхьара ҟасҵоит, ари аӡбара зыҧшра ҟамҵакәа ирыдыркылароуп. Атеррористтә актқәа рацәа рыла Урыстәыла ишьақәнарҕәҕәеит  адунеи аҿы атерроризм  идуӡӡоу хыҵхырҭас ишыҟоу», — иҳәеит  Зеленски.

 

Акомментари аҟаҵара