Украина адгыларазы Ауаажәларратә дырраҭараҿы иддырбоит аҩбатәи жәларбжьаратәи ателемарафон  «Еиқәҳархап Украина»
Украина адгыларазы Ауаажәларратә дырраҭараҿы иддырбоит аҩбатәи жәларбжьаратәи ателемарафон  «Еиқәҳархап Украина»

Аҩбатәи жәларбжьаратәи ателемарафон  «Еиқәҳархап Украина»  «Қырҭтәыла Актәи аканал — Ателешкол» аҿы иддырбоит лаҵара  29 асааҭ  22:00 рзы.

United24 Global аҧшьгарала имҩаҧысуа ателемарафон аамҭакала имҩаҧысуеит Берлини Киеви, уи ишиашо ицо аефир аҿы иддырбоит 20 иреиҳаны европатәи атәылақәа ртелеканалқәа. Иара убас аҩбатәи жәларбжьаратәи ателемарафон  «Еиқәҳархап Украина» ишиашо ицо атранслиациа жәбар шәылшоит аинтернет-платформақәеи,   YouTube аканалқәеи, асоциалтә аҳақәеи рҿы.

Ателемарафон аан еизырго аҧара зегьы Украина имҩаҧысуа аибашьра амшала азарал зауз ауааҧсыра рҭахрақәа рынагӡара иазыркуеит.

Амарафон рхы аладырхәоит еицырдыруа амузыкантцәеи агәыҧқәеи: Kadebostany, Okean Elzy, Tina Karol, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, alyona alyona, Melovin, аконкурс  «Евровизиа -2022» аиааирагаҩы Kalush Orchestra, убас егьырҭгьы.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара