Уажәазы иҟоу аинформациала, Вазисубани иҟалаз аҧжәара амшала ҧыҭҩык аахақәа роуит
Уажәазы иҟоу аинформациала, Вазисубани иҟалаз аҧжәара амшала ҧыҭҩык аахақәа роуит

Уажәазы иҟоу аинформациала, Вазисубани иҟалаз аҧжәара амшала ҧыҭҩык аахақәа роуит. Ацхыраара лас абригадақәа арҭ ауаа ахәышәтәырҭашҟа инаргеит.

Аҧжәара ҟалеит анхарҭатә корпус аҩбатәи аихагылаҿы. Заанаҵтәи адыррақәа рыла, аҧжәара аҧсабаратә газ ацәцара иахҟьеит, уи аамышьҭахь ауадақәа амца рыцралеит.

Абылрацәыхьчаҩцәа амца дырцәахьеит.