Уахынла Урыстәыла аҟынтә Украина ахырхарҭала "Шаҳед" атип змоу 19 ракетақәеи аԥырҩы дызҭам 32 аппаратқәеи ишьҭын
Уахынла Урыстәыла аҟынтә Украина ахырхарҭала "Шаҳед" атип змоу 19 ракетақәеи аԥырҩы дызҭам 32 аппаратқәеи ишьҭын

Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз ала, уУахынла Урыстәыла аҟынтә Украина ахырхарҭала “Шаҳед” атип змоу 19 ракетақәеи аԥырҩы дызҭам 32 аппаратқәеи ишьҭын.

Харков аобласттә арратә администрациа аиҳабы Олег Синегубов ишааицҳаз ала, Харков аганахьала имҩаԥгаз аракетатә жәылара амзызла ақалақь аҿы обиектқәак иблит.

Ахәрақәа роуит ԥшьҩык, аинфраструктура аԥхасҭа ду аиуит.