Уаҵәы Европарламент аҿы ассоциациа азҵааразы Апарламенттә комитет ажәабатәи аилатәара мҩаҧысуеит
Уаҵәы Европарламент аҿы ассоциациа азҵааразы Апарламенттә комитет ажәабатәи аилатәара мҩаҧысуеит

Жәабран 10 рзы, Бриуссель,  Евроеидгыла-Қырҭтәыла  ассоциациа азҵааразы Апарламенттә комитет ажәабатәи аилатәара мҩаҧысуеит. Аилатәара рхы аладырхәоит Қырҭтәыла апарламенти Европарламенти рделегациақәа, урҭ анапхгара рзыруеит Евроеидгыла-Қырҭтәыла  ассоциациа азҵааразы Апарламенттә комитет аицхантәаҩцәа Мака Боҷоришвилии марина Калиуранди.

Ари атәы аанацҳаит Қырҭтәыла апарламент апресс-маҵзура.

Апресс-маҵзура адыррала, акомитет аилатәараҿы Қырҭтәылеи Евроеидгылеи русеицура аусхәаҧштәи,  Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рыбжьара ассоциациа иазку аиқәшаҳаҭра анагӡашьеи, Урыстәыла ала импыҵахалоу қырҭтәылатәи аҵакырадгьылқәа рызҵаара ҭынч аӡбаразы иҟоу алшарақәеи ирылацәажәоит.

 

Акомментари аҟаҵара