Уаҵәы, апарламентаҿ, аминистр исааҭ аформатаҿ, Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит
Уаҵәы, апарламентаҿ, аминистр исааҭ аформатаҿ, Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит

Уаҵәы, апарламентаҿ, аминистр исааҭ аформатаҿ,  аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит.

Апарламент абиуро ишьақәнаргылеит  жәабран 21-24 рзы имҩаҧысуа апленартә аилатәарақәа русхәаҧштә. Аҩашаз, жәабран 21 рзы,   аминистр исааҭ аҳәаақәа ирҭагӡаны,  апарламентаҿ изыӡырҩуеит аҩныҵҟатәиа усқәа рминистр Вахтанг Гомелаури. Апленартә аилатәарақәа русхәаҧштә инақәыршәаны,  ҳазну аимчыбжь азы апарламентаҿ ҩынжәажәеижәаба инареиҳаны азҵаарақәа ирыхәаҧшраны иҟоуп