Виола фон Крамон – Жәларбжьаратәи аҩызцәа Қырҭтәыла ахада илықәшаҳаҭуп, хара имгакәа иаҳа ирацәаны ҳбараны ҳаҟоуп
Виола фон Крамон – Жәларбжьаратәи аҩызцәа Қырҭтәыла ахада илықәшаҳаҭуп, хара имгакәа иаҳа ирацәаны ҳбараны ҳаҟоуп

Европарламент адепутат  Виола фон Крамон Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили иацы имҩаҧылгаз аиҧылара дахцәажәеит.

«Жәларбжьаратәи аҩызцәа Қырҭтәыла ахада илықәшаҳаҭуп, хара имгакәа иаҳа ирацәаны ҳбараны ҳаҟоуп», — илҩит  Виола фон Крамон  Twitter аҿы.

Иацы Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили  Орбелианиаа рхан аҿы аполитикатә партиақәа рхаҭарнакцәа лыдылкылеит.

 

Акомментари аҟаҵара