Виола фон Крамон – Аоппозициаа Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» реиҧшҵәҟьа адокумент рнапы аҵарҩыроуп
Виола фон Крамон – Аоппозициаа Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» реиҧшҵәҟьа адокумент рнапы аҵарҩыроуп

Виола фон Крамон – Аоппозициаа Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» реиҧшҵәҟьа адокумент рнапы аҵарҩыроуп

 

Европарламент адепутат  Виола фон Крамон ишылҳәаз ала,  «Ақырҭуа гәахәтәы» Кристиан Даниелсон идокумент анапаҵаҩра ахьырыӡбаз ииашаны иҟарҵеит.

Адепутат ари атәы илҩит  Twitter аҿы.

««Ақырҭуа гәахәтәы» акомпромисс ишазхиоу аабоит, уи даараӡа ибзиоуп.  Ииашоу ахырхарҭала ашьаҿа ииаша ҟарҵеит. Аоппозициаагьы Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар, абри аҩызаҵәҟьа ашьаҿа ҟарҵароуп. Иҵегьы аус здулатәу адетальқәа иҟоуп. Евроеидгыла ари ахырхарҭала Қырҭтәыла ацхраара иазхиоуп», — илҩит  Виола фон Крамон.

 

Акомментари аҟаҵара