Венециатәи акомиссиа "Адеолигархизациа иазку азакәанпроект" иазкны аус аднауло алкаа, ашьақәырӷәӷәаразы акомиссиа аилатәараҿ хәажәкыра 10-11 рзы цәырыргоит
Венециатәи акомиссиа "Адеолигархизациа иазку азакәанпроект" иазкны аус аднауло алкаа, ашьақәырӷәӷәаразы акомиссиа аилатәараҿ хәажәкыра 10-11 рзы цәырыргоит

Венециатәи акомиссиа “Адеолигархизациа иазку азакәанпроект” иазкны аус аднауло алкаа, ашьақәырӷәӷәаразы акомиссиа аилатәараҿ хәажәкыра 10-11 рзы цәырыргоит. Ари иазгәаҭоуп акомиссиа авебдаҟьа ианылаз аинформациа аҿы.

„Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2022 шықәса ԥхынҷкәын 1 азы иаҳзааишьҭит аҳәара инақәыршәаны, Венециатәи акомиссиа “Адеолигархизациа иазку азакәанпроект” иазкны аус аднауло алкаа, ашьақәырӷәӷәаразы акомиссиа134-тәи апленартә аилатәараҿ (2023 хәажәкыра 10-11) цәырыргоит.

Ари алкаа ақәҿыҭра лас амеханизм (QRM) аҳәаақәа ирҭагӡаны иаԥҵан, Евроеидгылеи Европа ахеилаки еицымҩаԥырго апрограмма “Апартниорра еиӷьу аԥеиԥш азы” аҳәаақәа ирҭагӡаны. Ари апрограмма Евроеидгылеи Европа ахеилаки рфинансркрала мҩаԥысуеит, Европа ахеилак уи нанагӡоит”, – иануп аинформациа аҿы.