Вахтанг Махароблишвили  - Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рассоциира ахеиалк амш аусхәаԥштә иалоуп Евроеидгыла алалара амҩа
Вахтанг Махароблишвили - Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рассоциира ахеиалк амш аусхәаԥштә иалоуп Евроеидгыла алалара амҩа

Иракли Кобахиӡе ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны аԥыза-министр Европа ахеилак аада Шарль Мишели Адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадара аполитикеи рызҵаарақәа рзы Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак, Еврокомиссиа вице-ахада Жозеп Боррели, Европатәи агәыларатә поитикеи арҭбаареи рызҵаарақәа рзы еврокомиссар Оливер Варҳеи акомиссар Ленарчичи дрылоит, ур Евроеидгыла акатастрофқәа рыҿагылароуп ируалу, – иҳәеит Евроеидгыла иҟоу Қырҭтәыла амиссиа анапхгаҩы Вахтанг Махароблишвили.

Вахтанг Махароблишвили иажәақәа рыла, Бриуссель авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны аиҳабыра рнапгаҩы Европарламент ахада Роберта Метслоа дылԥылоит.

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Кобахиӡе актәи авизитла Бриуссель ддәықәлеит.