Вахтанг Гомелаури Никол Ԥашиниан диԥылеит
Вахтанг Гомелаури Никол Ԥашиниан диԥылеит

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Вахтанг Гомелаури  Шәамахьтәылатәи ареспубликаҿ  аофициалтә визит аааа ирганы Шамахьтыла аыза-министр Никол ашиниан диылеит.

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апрессмаҵзура аинформациа ала, аиылара Вахтанг Гомелаури Никол Ԥашиниан иҭабуп  ҳәа иаиҳәеит Қырҭтәыла адгыларазы. Вахтанг Гомелаури иажәақәа рыла, Шәамахьтәыла Қырҭтәылазы аҵак ду змоу партниори аҩызеи ауп.

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апрессмаҵзура аинформациа ала, аганқәа Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи Аҩнуҵҟатәи аусқәа  рминистррақәа ирыбжьоу аусеицура арҭбаареи арҿиареи ирыхәаԥшит.

Вахтанг Гомелаури ҩымштәи аофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Шәамахьтәыла аполициа аиҳабы Ваҳе Ӷазариан диԥылеит.