«ТВ Пирвели»  аҭыхратә гәыҧ рзы амчыларазы ахара зду даҽаӡәы абаандаҩтәра иқәырҵеит
«ТВ Пирвели»  аҭыхратә гәыҧ рзы амчыларазы ахара зду даҽаӡәы абаандаҩтәра иқәырҵеит

«ТВ Пирвели»  аҭыхратә гәыҧ рзы амчыларазы ахара зду даҽаӡәы абаандаҩтәра иқәырҵеит. Гига Гигуашвили аҭыхҩы Леқсо Лашкаравеи ажурналист Миранда Баҕатуриеи рзы амчылара ихарарҵеит.

Абри аус ҧхынгәы 5 рзы иҟалаз ахҭысқәа ирыдҳәалоуп.

Зыӡбахәы ҳәоу аус азы зынӡа ахара рыдуп  29ҩык, урҭ рызынтәгьы заанаҵтәи абаандаҩтәраҿы иҟоуп.