Тҟибултәи ашахтаҿ иҟалаз атҟәацраан аӡәы дҭахеит, аахақәа заузгьы иҟоуп
Тҟибултәи ашахтаҿ иҟалаз атҟәацраан аӡәы дҭахеит, аахақәа заузгьы иҟоуп

Тҟибултәи ашахтаҿ иҟалаз атҟәацраан аӡәы дҭахеит, аахақәа заузгьы иҟоуп.

Қырҭтәыла Актәи аканал ахь Тҟибултәи ашахтақәа рнапхгараҭара аилахәыра аҟынтә ишаарыцҳаз ала, ашахтаҿ иҟалаз аинцидент адетальқәа аилахәыра ашәарҭадаратә маҵзура хаҭарнакцәа ҭырҵаауеит.

Аилахәыра аинформациа ала, азәы дҭахеит, хәҩык-фыҩык аахақәа роуит, урҭ ахәышәтәырҭахь инагоуп.