Тҟибули аиқәырхаратә операциа мҩаԥысуеит
Тҟибули аиқәырхаратә операциа мҩаԥысуеит

Тҟибули аиқәырхара-аԥшааратә операциа мҩаԥысуеит.

Аиқәырхаҩцәа адгьылбгараан иӡыз ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп.

Тҟибули ахада Давид Черқьезишьвили идыррақәа рыла, арыцҳара ҟалеит атәылауаа изакәанымкуа арацәа иаарту акариер аҿы аҵхра ианаҿыз аамҭазы.