Ташкент жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟоу ашьҭаҵарҭаҿ иҟалаз аҧжәараан ауаа аахақәа роуит
Ташкент жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟоу ашьҭаҵарҭаҿ иҟалаз аҧжәараан ауаа аахақәа роуит

Ташкент жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟоу ашьҭаҵарҭаҿ аҧжәара ҟалеит,  ахыбра амца ацралеит.   Reuters адыррала, аахақәа зауз иҟоуп. Аҭыжьымҭа  ишану ала,  амца дырцәахьеит.

Аҧжәара зыхҟьаз макьана еилкаам. Версиак ала,  аҧжәара ҟалеит ахыбра афы анас ашьҭахь.