Субарии, Хундаӡеи,  Қавелашвилии еицыҟарҵаз аҳәамҭа – Америка ацҳаажәҳәаҩ аҭак ҳалымҭеит, убри аҟынтә,  Биӡина Иванишвили ҳиҳәоит иара ихаҭа ауаажәлар ирзеиҭеиҳәарц жәабран 24 ашьҭахь ацҳаражәҳәаҩ Дегнан дылҧылоу дылҧымлоу, насгьы, иарбан зҵарақәоу излацәажәоз
Субарии, Хундаӡеи,  Қавелашвилии еицыҟарҵаз аҳәамҭа – Америка ацҳаажәҳәаҩ аҭак ҳалымҭеит, убри аҟынтә,  Биӡина Иванишвили ҳиҳәоит иара ихаҭа ауаажәлар ирзеиҭеиҳәарц жәабран 24 ашьҭахь ацҳаражәҳәаҩ Дегнан дылҧылоу дылҧымлоу, насгьы, иарбан зҵарақәоу излацәажәоз

«Америка ацҳаажәҳәаҩ аҭак ҳалымҭеит, убри аҟынтә,  Биӡина Иванишвили ҳиҳәоит иара ихаҭа ауаажәлар ирзеиҭеиҳәарц жәабран 24 ашьҭахь ацҳаражәҳәаҩ Дегнан дылҧылоу дылҧымлоу, насгьы, иарбан зҵарақәоу излацәажәоз», — иануп адепутатцәа Созар Субарии,  Дмитри Хундаӡеи,  Михаил Қавелашвилии еицыҟарҵаз аҳәамҭаҿы.

Адепутатцәа ишазгәарҭаз ала,  иаҭахым ахҭысқәа ҟамларцаз, дара иаартны ажәлар аиаша рарҳәароуп.

«Америка ацҳаажәҳәаҩ аҭак ҳалымҭеит, убри аҟынтә,  Биӡина Иванишвили ҳиҳәоит иара ихаҭа ауаажәлар ирзеиҭеиҳәарц жәабран 24 ашьҭахь ацҳаражәҳәаҩ Дегнан дылҧылоу дылҧымлоу, насгьы, иарбан зҵарақәоу излацәажәоз.

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа аҵыхәанӡа рхатә позициа ихьчаны,  аглобалтә хықәкқәа  ирыхәаша, аха, ҳтәыла зырбго аибашьра рҽаларымгалап ҳәа ҳгәыҕуеит.  Аха, абри аҩыза асценари ашәарҭара ҟамларцаз, ҳара ауааҧсыра иаартны аиаша раҳҳәароуп», — иануп ашәҟәы аҟны.

 

Акомментари аҟаҵара