Spiеgel — Владимир Путин Украина «асубстратегиатә атомгәыцәтә бџьар» ихы иаирхәар ҟалап
Spiеgel — Владимир Путин Украина «асубстратегиатә атомгәыцәтә бџьар» ихы иаирхәар ҟалап

Spiеgel — Владимир Путин Украина «асубстратегиатә атомгәыцәтә бџьар» ихы иаирхәар ҟалап. Анемец АИХ ари атәы аарыцҳаит атәыла амаҵзура ҷыдақәа ринформациа шьаҭас иҟаҵаны.

Spiеgel  ишану ала,  Германтәыла амаҵзура ҷыдақәа  ргәаанагарала,  Украина аиадергәыцәт бџьар ахархәара аиур ҟалап,  избанзар,  Урыстәыла абри аибашьраҿы иаҵахар,  уи Путин инапхагаразы шарҭәарахоит.

Афедералтә ҧшыхәратә маҵзура анапхгаҩы  Бруно Каль игәаанагарала,   Путин абри аҩыза ашьаҿа ҟаиҵар ауеит,  избанзар,  урыстәылатәи аган акомпромисси аиҿцәажәареи иазҿлымҳам. Каль иҳәамҭала,  дызхагыло амаҵзура Урыстәыла аиадертә бџьар ахархәара агәы ишҭоу азы аршаҳаҭгақәа амам.