Созар Субарии Димитри Хундаӡеи, Михеил Ҟавелашвилии аҳәамҭа еицыҟарҵеит –Арадикалтә оппозициаа ареволиуциа амҩаԥгаразы амч иахьагьы рымам, ԥхынҷкәын азгьы рымазаауам
Созар Субарии Димитри Хундаӡеи, Михеил Ҟавелашвилии аҳәамҭа еицыҟарҵеит –Арадикалтә оппозициаа ареволиуциа амҩаԥгаразы амч иахьагьы рымам, ԥхынҷкәын азгьы рымазаауам

Қырҭтәыла апарламент алахәылацәа Созар Субарии Димитри Хундаӡеи, Михеил Ҟавелашвилии аҳәамҭа еицыҟарҵеит.

Адепутатцәа «Ақырҭуа гәахәтәы» аполитхеилак аус аднаулаз 12 пункт рыла ишьақәгылоу аплан иазааҭгылеит. Зхы иақәиҭу адепутатцәа иҟарҵаз аҳәамҭаҿ ишану ала, аплан аҿы детальла иарбоуп ареформақәа рымҩаԥгаразы иҟаҵатәу ашьаҿақәа.

Созар Субарии Димитри Хундаӡеи, Михеил Ҟавелашвилии аҳәамҭа еицыҟарҵеит ишаарыцҳаз, аплан иадҳәаланы арадикалтә оппозициаа рреакциа аҟынтә иубарҭоуп аиҳабыра ари 12 пункт рыла ишьақәгылоу апоан анагӡаразы ирылшо егьыҟарҵар, ари аӡәгьы шиимбо, ахәшьара бзиа шаимҭо.

Апарламентарцәа ргәаанагара ала, «Ақырҭуа гәахәҭәы» аплан анагӡара иреалу ашьаҭа амоуп, аха Қырҭтәыла акандидат татус уеизгьы аиуеит ҳәа.

Акомментари аҟаҵара