Славианск ахада ишааицҳаз ала, ақалақь еиҧҟьарада абомбақәа аларыжьуеит
Славианск ахада ишааицҳаз ала, ақалақь еиҧҟьарада абомбақәа аларыжьуеит

Славианск ахада Вадим Лиах ишааицҳаз ала, ақалақь еиҧҟьарада абомбақәа аларыжьуеит.

«Славианск! Ақалақь инеизакны  алахысра иаҿуп. Ацентр, Аҩадатәи. Шәызынтәгьы аҽыҵәахырҭақәа рҿы шәыҟаз», – иҩит Лиах. .

Иара иажәақәа рыла, иацҵаны аинформациа роуеит ҧыҭраамҭак ашьҭахь.

 

Акомментари аҟаҵара