Си Ӡинпин - ЕАШ-и Китаи еизыҟазаашьақәа ииашоу рымҩа алхра ирылшо ирылымшо адунеи азы ари ихадарахоит
Си Ӡинпин - ЕАШ-и Китаи еизыҟазаашьақәа ииашоу рымҩа алхра ирылшо ирылымшо адунеи азы ари ихадарахоит

Китаи ахада ишаааицҳаз, аглобалтә ааԥхьарақәа рықәҿыҭразы ЕАШ аҟны аизыҟазаашьақәа дырзыхиоуп, – аанацҳаит “Роитер” Китаи аҳәыеҭйарратә аихқәа рдыррақәа ҵақӷәыс аҭаны.

„ЕАШ-и Китаи еизыҟазаашьақәа ииашоу рымҩа алхра ирылшо ирылымшо адунеи азы ари ихадарахоит“, – иҳәеит Китаи ахада.

Иажәақәа рыла, “апатуқәҵареи, ҭынч аицынхареи ҩганкалатәи ихырҳагоу аусеицуреи” шьаҭас измоу иаҳа иҭышәынтәалоу ҩганкалатәи аизыҟазаашьақәа бжьаҵатәуп.

Уаанӡа, ЕАШ аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен иҟаиҵаз аҳәамҭала, Китаи Адәныҟатәи аусқәа рминистри иареи аусеицура иалгаоит Израили Газеи ирыбжьоу аибашьра зымҽхак ҭбаау аимак ахылымҵыр азы.