Шови, аԥсабаратә рыцҳараан иҭахаз рҭаацәарақәа акомпенациа аҳасабла 20 нызқь лари роуеит
Шови, аԥсабаратә рыцҳараан иҭахаз рҭаацәарақәа акомпенациа аҳасабла 20 нызқь лари роуеит

Шови, аԥсабаратә рыцҳарааҭ иҭахаз рҭаацәарақәа акомпенациа аҳасабла 20 нызқь лари роуеит.

Ари аҳәамҭа аиҳабыра реилатәараҿ ҟаиҵеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили.

„Шови иҟалаз арыцҳара даҽазнык сазааҭгылар сҭахуп. 32-ҩык ҳтәылауаа аԥсабаратә рыцҳара иалаӡит. Иҳадаҳкылаз аӡбара инақәыршәаны, Шови, аԥсабаратә рыцҳарааҭ иҭахаз рҭаацәарақәа акомпенациа аҳасабла 20 нызқь лари роуеит“, – иҳәеит Ӷарибашвили.