Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак еилаҳаит
Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак еилаҳаит

Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак еилаҳаит. Ари ахҭыс ахьарбоу авидеонҵамҭа аларҵәара аиуит асоциалтә аҳақәа рҿы.

Уааҵәҟьа иҟаз ауааҧсыра асоциалтә аҳақәа рҿы ишырҩыз ала, ауаа акгьы рмыхьит.

Қырҭтәыла Актәи аканал аҭыҧантәи анапхгареи Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы амаҵзуреи  ирыдҵаалт, уаҟа ишырҳәаз ала,  ари ахҭыс шыҟалаҵәҟьаз аилкаара иаҿуп.