Шилди ақыҭа иазааигәаны абнаҿ иҟалаз абылра ирцәоуп
Шилди ақыҭа иазааигәаны абнаҿ иҟалаз абылра ирцәоуп

«Шилди ақыҭа иазааигәаны абнаҿ иҟлаз абылра ахәбатәи амш азы ирцәоуп», — ирҳәеит Аҷыда ҭагылазаашьақәа рхылаҧшра амаҵзураҿы.

Амилаҭтә гвардиа аиқәырхаратә бригада  уажәгьы аҭыҧаҿ иҟоуп. Абылра арцәара апроцесс иалахәып аҳәаатә полициа 3 гежьҧрыгак.

Шилди ақыҭа ааигәара абна амца ацралеит  цәыббра 1 азы.

Абылра зыхҟьаз макьана еилкаам.