Шида Қарҭли арегион аҿы аҳәынҭқарра ахаҭарнакс дҟарҵеит Михаил Шаҟулашвили
Шида Қарҭли арегион аҿы аҳәынҭқарра ахаҭарнакс дҟарҵеит Михаил Шаҟулашвили

Шида Қарҭли арегион аҿы аҳәынҭқарра ахаҭарнакс дҟарҵеит Михаил Шаҟулашвили.  Иахьа аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили агубернатор ҿыц диҧылан, арегион аҿиара амзызла имҩаҧысуа, иара убас, имҩаҧыргараны иҟоу апроектқәа рзы диацәажәеит. 

Аиҳабыра рнапхгаҩы агубернатор ҿыц наҟ-наҟтәи иусураҿы ақәҿиарақәа изеиҕьеишьеит.  Михаил Шаҟулашвили аҧыза-министр ҭабуп ҳәа иеиҳәеит агәрагара ду изаарҧшразы. 

Шида Қарҭли агубернатор ҿыц занааҭла азиндырҩуп, азиндырра ддокторуп. Михаил Шаҟулашвили Қырҭтәыла апрокуратура хадаҿы еиуеиҧшым амаҵзураҭыҧқәа ааникылон, иара убас, Альте ауниверситети Қарҭтәи Иаарту ауниверситети рҿы ассоциациатә профессорс дыҟан.