Шарль Мишель  - Евроеидгыла ахеилак аӡбара аднакылеит Қырҭтәыла европатәи аперспектива азхаҵаразы, ари атәыла  акандидат астатус аиуеит иазгәаҭоу априоритетқәа анынагӡалакҵәҟьа
Шарль Мишель  - Евроеидгыла ахеилак аӡбара аднакылеит Қырҭтәыла европатәи аперспектива азхаҵаразы, ари атәыла  акандидат астатус аиуеит иазгәаҭоу априоритетқәа анынагӡалакҵәҟьа

«Евроеидгыла ахеилак аӡбара аднакылеит Қырҭтәыла европатәи аперспектива азхаҵаразы, ари атәыла  акандидат астатус аиуеит иазгәаҭоу априоритетқәа анынагӡалакҵәҟьа», — «Твиттер»  аҿы ари атәы иҩит Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель.

«Ақырҭуа жәлар ирыдысныҳәалоит. Евроеидгылеи Қырҭтәылеи реизыҟазаашьақәа рҿы ари ахҭыс аҭоурыхтә ҵакы амоуп: Қырҭтәыла аҧеиҧш  —  Евроеидгылаҿоуп иахьыҟоу», — иҩит  Шарль Мишель ақырҭшәала  «Твиттер» аҿы.

Акомментари аҟаҵара