Шарль Мишель – Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара ҳазыхиоуп, аха, ари атәыла Еврокомиссиа аҳасабырбаҿы иарбоу априоритетқәа анынагӡалак ашьҭахь
Шарль Мишель – Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара ҳазыхиоуп, аха, ари атәыла Еврокомиссиа аҳасабырбаҿы иарбоу априоритетқәа анынагӡалак ашьҭахь

«Ҳара Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи европатәи аперспектива шрымоу иазхаҳҵеит.  Абарҭ атәылақәеи амилаҭқәеи Евроеидгылоуп ирҧеиҧшу», — иҳәеит Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель Украина азҵаара иадҳәаланы Европарламент аҿы имҩаҧысуаз адебатқәа раан.

Иара ишазгәеиҭаз ала, Қырҭтәылагьы  акандидат астатус анашьара ҳазыхиоуп, аха, ари атәыла Еврокомиссиа аҳасабырбаҿы иарбоу априоритетқәа анынагӡалак ашьҭахь.

«Урыстәыла имҩаҧнаго агәымбыџьбаратә еибашьра  амшала ҳконтинент аҿы  шьаҭанкылатәи аиҭакрақәа ҟалеит, алабҿабара ҿыц ҳазцәырҵит.  Иҳаҩсыз амчыбжь азы Евроеидгыла алахәылацәа крызҵазкәа агеополитикатә аӡбарақәа рыдыркылеит.  Раҧхьа иргыланы, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи европатәи аперспектива шрымоу иазхаҳҵеит. Абарҭ атәылақәеи амилаҭқәеи Евроеидгылоуп ирҧеиҧшу.  Қырҭтәылагьы  акандидат астатус анашьара ҳазыхиоуп, аха, ари атәыла Еврокомиссиа аҳасабырбаҿы иарбоу априоритетқәа анынагӡалак ашьҭахь», — иҳәеит  Шарль Мишель.

 

Акомментари аҟаҵара