Шәамахьтәыла алхраԥхьатәи акампаниа ихыркәшеит
Шәамахьтәыла алхраԥхьатәи акампаниа ихыркәшеит

Шәамахьтәылатәи арспубликаҿ амҽышаҽны имҩаԥысран иҟоу изаамҭаным апарламенттә алхрақәа алхраԥхьатәи акампаниа ихыркәшеит. Ари аанацҳаит аҭыԥантәи аих.

Рашәара 20, асааҭ 20:00-нӡа абжьыҭира апроцесс ихыркәшаанӡа, атәылаҿ иарбанзаалак алхраԥхьатәи акампаниа амҩаԥгара ҟалом. Ари аԥҟарра аилагаразы ишьақәгылоуп аштраф.