Шалва Папуашвили аоппозициа ахь ихы ирхеит- Урыстәыла аибашьра ианалага, аиҳабыра иадызгалодаз, аибашьҩцәа Украинаҟа аибашьраз рдәықәҵара? Уи иаанамгаӡози Урыстәыла аҟны аибашьра алагара ашәарҭа?
Шалва Папуашвили аоппозициа ахь ихы ирхеит- Урыстәыла аибашьра ианалага, аиҳабыра иадызгалодаз, аибашьҩцәа Украинаҟа аибашьраз рдәықәҵара? Уи иаанамгаӡози Урыстәыла аҟны аибашьра алагара ашәарҭа?

Шалва Папуашвили аоппозициа ахь ихы ирхеит- Урыстәыла аибашьра ианалага, аиҳабыра иадызгалодаз, аибашьҩцәа Украинаҟа аибашьраз рдәықәҵара? Уи иаанамгаӡози Урыстәыла аҟны аибашьра алагара ашәарҭа?
Урыстәыла Украина ианақәла, аибашьра ианалага аиҳабыра иадызгалодаз, аибашьҩцәа Украинаҟа аибашьраз рдәықәҵара? Уи иаанамгаӡози Урыстәыла аҟны аибашьра алагара ашәарҭа? – абас ихы ирхеит аоппозициа ахь Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шалва Папуашвили.

Шалва Папуашвили даҽа знык иазгәеиҭеит Украинаҟа аибашьраз рдәықәҵара Урыстәыла аҟны аибашьра алагара ашәарҭа ишазҳауаз.
Ари атәы ахантәаҩы далацәажәеит 2023 шықәсатәи аҳасабрба анааиырԥшуаз, аоппозициа изықәдыргылаз азҵаара аҭак анаиҭоз.