Шьалуа Хаҷапуриӡе игәаанагарала, польшатәи аекспертцәа Михеил Саакашвили иахь инармышьҭыр ҟалап
Шьалуа Хаҷапуриӡе игәаанагарала, польшатәи аекспертцәа Михеил Саакашвили иахь инармышьҭыр ҟалап

Адукат Шьалуа Хаҷапуриӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, Михеил Саакашвили иахь польшатәи амедикцәа рынарышьҭра азҵаара Евроеидгыла ахьӡала Аиустициа аминистррахь ирышьҭыз адемарш иадҳәалоуп.

Хаҷапуриӡе игәаанагарала, польшатәи аекспертцәа Михеил Саакашвили иахь инармышьҭыр ҟалап

„Исымоу аинформациа ала, польшатәи аекспертцәа иаҳтаар ҟалап. Ари иадҳәалоуп Евроеидгыла ахьӡала 27 тәыла Аиустициа аминистррахь ирышьҭыз адемарш. Урҭ иаароуп, Аиустициа аминистрра урҭ Саакашвили ибара зин рырымҭар, ҳара акгьы ҳзыҟаҵом. “Вивамед” аҟынтә адырра ҳмоуӡеит”,  – иҳәеит адукат.

Шьалуа Хаҷапуриӡе игәаанагарала, польшатәи аекспертцәа Михеил Саакашвили иахь инармышьҭыр ҟалап.