Шьалуа  Папуашвили -  Жьҭаара 3 рзы аиуристтә комитет аилатәараҿы Алхратә азакәанеидкыла иалагалатәу аҧсахрақәа ҳрыхәаҧшуеит
Шьалуа  Папуашвили -  Жьҭаара 3 рзы аиуристтә комитет аилатәараҿы Алхратә азакәанеидкыла иалагалатәу аҧсахрақәа ҳрыхәаҧшуеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили ишиҳәаз ала,  жьҭаара 3 рзы аиуристтә комитет аилатәараҿы Алхратә азакәанеидкыла иалагалатәу аҧсахрақәа ирыхәаҧшуеит.

Папуашвили иажәақәа рыла, иаиуа амчыбжь азы апленартә аилатәараҿы  апроект актәи аҧхьарала ирыдыркылар,   уи Венециатәи акомиссиашҟа идәықәырҵоит.

«Уажазы апроцесс ибзианы имҩаҧысуеит. Зыӡбахәы ҳәоу апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны крызҵазкәа аидеиақәа аус рыдааулеит,  исериозу апретензиақәа раарҧшра уадаҩхоит», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили апарламент  абиуро иахьатәи аилатәараҿы.