Шьалуа Папуашвили визитла Бриуссель ддәықәлоит
Шьалуа Папуашвили визитла Бриуссель ддәықәлоит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии ақырҭуа делегациеи хәажәкыра 29 рзы визитла Бриуссель идәықәлоит. Ари атәы аарыцҳаит Қырҭтәыла апарламент апрессмаҵзура аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Шьалуа Папуашвили Европарламент ахада Роберта Мецоли европарламентарцәеи, Аахыҵ Кавказ аҟны азыҟазаашьақәа рзы аделегациа анапхгаҩы Марина Калиуранди, асоциалистцәеи адемократцәеи рпрогрессивтә алианс агәыԥ ахада, Ираче Гарсиеи дырԥылоит. Апланқәа ирылоуп Бельгиа апарламент ахаҭарнакратә палата ахада Елиане Тилеи, асенат аспикер Стефани Дҳои, Еврокомиссар Дидие Реиндерси, Европатәи ахеилак ахада ибжьагаҩ адәныҟатәи азҵаарақәа рзы Саимон Мордиуи рҟны аимԥыларқәа. Шьалуа Папуашвилии адепутатцәеи Think Tank-қәа рхаҭарнакцәагьы ирԥылоит.

Аделегациа иалоуп Леван Иоселиании, Мака Боҷоришвили, Леван Қарумиӡеи.

Акомментари аҟаҵара