Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа ахада лахь ааԥхьара ҟаиҵеит "Адеолигархизациа иазкә" азакәанпроект иадҳәаланы агәанагара ирласӡаны идырмазеирц
Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа ахада лахь ааԥхьара ҟаиҵеит "Адеолигархизациа иазкә" азакәанпроект иадҳәаланы агәанагара ирласӡаны идырмазеирц

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа ахада Клер Бази лахь ааԥхьара ҟаиҵеит.

Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа ахада иахь ааԥхьара ҟаиҵеит “Адеолигархизациа иазкә” азакәанпроект иадҳәаланы агәанагара ирласӡаны идырмазеирц.

“Алкаа актуалра Евроеидгыла 12 рекомендациақәа рыхәҭа хада анагӡара иазку азакәан иадҳәалоуп, арҭ арекомендациақәа рынагӡара Қырҭтәыла Евроеидгыла акандидат статус анашьара иашьаҭоуп. Агәаанагара ирласӡаны ҳзаашьҭра, апарламент ааԥынтәи асессиа аграфикгьы иадҳәалоуп, асессиа рашәаразы ихыркәшахоит.

Убри аҟынтә, ҳаҭыр зқәу ахада, сшәыҳәоит, азакәанпроект иазкә шәгәаанагара излашәылшо ала ирласны ҳзаашәышьҭыр”, – иануп Папуашвили ишәҟәы аҟны.