Шьалуа Папуашвили - Қырҭтәыла Европа  иаҵанакуеит
Шьалуа Папуашвили - Қырҭтәыла Европа иаҵанакуеит

Қырҭтәыла Европахь аинтеграциа амҩаҿ европатәи аперспектива аиухьеит, уи европатәи аԥеиԥш иазкны зҵаарақәак уаҳа цәырҵуам, ари ҳхылҵ рԥеиԥш ауп, ҳабиԥарақәа рацәаны ари иазықәԥон. Қырҭтәыла Европа ахь иаҵанакуеит, – иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Клингендаелтәи аинститут аҿы данықәгылоз.

Апарламент ахантәаҩы Евроеидгыла арекомендациақәа рынагӡара аганахьала Қырҭтәыла апрогресс дахцәажәеит.

Папуашвили иажәақәа рыла, акандидат статус аиура арегион егьырҭ атәылақәа рзы идуӡӡоу стимулхоит, иара убас арегион Урыстәыла агеополитикатә мчыларантә аҽацәыхьчараҿ ацхраауеит.

Клингендаелтәи аинститут адискуссиа “Қарҭтәыла европатәи аперспектива” мҩаԥган. Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии апарламенттә делегациа алахәылацәеи Мака Боҷоришвилии, Гиорги Амилахварии, Хатиа Ҵилосании, Рима Бериӡеи, Елгуџьа Гоцириӡеи, Хаҭуна Самниӡеи Нидерландтәи аҳраҿ авизит аҳәаақәа ирҭагӡны адискусииа рхы аладырхәит.