Шьалуа  Папуашвили  Никол Ҧашиниан диҧылеит
Шьалуа  Папуашвили  Никол Ҧашиниан диҧылеит

Апарламент ахантәаҩы  Шьалуа  Папуашвили  Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан диҧылеит. Аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи русеицуреи иалацәажәеит.

Аиҧылараҿы ишазгәаҭаз ала, арегион аҿы иҟоу ашәарҭарақәа иазҧхьагәаҭаны, ҩ-тәылак рҳәынҭқарратә институтқәа рыбжьара аимадара иаҳа иҕәҕәазароуп.

Аиҧылара мҩаҧган Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шәамахьтәыла иофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны.