Шьалуа Папуашвили Нато апарламенттә ассамблеиа атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет алахәылацәа дырԥылеит
Шьалуа Папуашвили Нато апарламенттә ассамблеиа атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет алахәылацәа дырԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Нато апарламенттә ассамблеиа атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет алахәылацәа дырԥылеит.

Шьалуа Папуашвили Нато ахаҭарнакцәа Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаареи адемократиатә аҿиареи рыдгыларазы иҭабуп ҳәа  раиҳәеит.

Аиԥылараӡ ирыхәаԥшит Украина аганахьала Урыстәыла имҩаԥнаго агрессиеи, арегион ашәарҭадара аҭагылазаашьеи,  Қырҭтәыла иҟоу аҭагылазаашьеи, Нато-Қырҭтәылеи реизыҟазаашьақәеи, ҩганкалатәи апарламенттә адиалоги.

Иазгәаҭан, Қырҭтәыла Нато азы апартниор гәакьа шакәу, Аҩада атлантикатә алианс ахь аинтеграциа амҩаҿ ҳтәыла адгылара шынанагӡо.