Шьалуа Папуашвили – Ишыҟазаалакгьы, иарбанзаалак аконтекст аҿы ауаҩшьра аҽазкра алацәажәара  уамашәа иубаратәы иҟоуп  
Шьалуа Папуашвили – Ишыҟазаалакгьы, иарбанзаалак аконтекст аҿы ауаҩшьра аҽазкра алацәажәара  уамашәа иубаратәы иҟоуп  

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа  Папуашвили иҳәамҭала,  иарбанзаалак аконтекст аҿы ауаҩшьра аҽазкра алацәажәара  уамашәа иубаратәы иҟоуп.

Шьалуа  Папуашвили  Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭа дахцәажәеит.

«Аҧыза-министр ари атәы исзааицҳаит. Аиашаз, абри аконтекст аҿы ауаҩшьра аҽазкра алацәажәара уамашәа иубаратәы иҟоуп. Ишыҟазаалакгьы, иарбанзаалак аконтекст аҿы ари афакт агәаларшәара иџьоушьаратәы иҟоуп. Уаҳа акгьы сызшәаҳәом», — иҳәеит  Папуашвили.

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе иахьа иҟаиҵаз аҳәамҭа иануп: «Еврокомиссарцәа руаӡәы аҭелла саниацәажәоз иара иҟынтә исаҳаз ақәмақарра  уамашәа избеит. Сара дансацәажәоз, еврокомиссар, Аартызаара иазку азакәан азы вето аҧыхра ашьҭахь европатәи аполитикцәа иҟарҵар зылшо ашьаҿақәа данрылацәажәоз, иҳәеит: „Фицо ихьыз ижәымбеи, даараӡа шәгәы шәҽанызароуп“.

 

».