Шьалуа Папуашвили  - Импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы имҩаысуа ареферендум алегитимациа амам
Шьалуа Папуашвили - Импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы имҩаысуа ареферендум алегитимациа амам

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили иажәақәа рыла, импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы имҩаысуа ареферендум алегитимациа амам.

„Зны-зынла импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҟынтә абри еиԥш аҳәамҭақәа ҟарҵоит. Сгәы шаанаго ала, ари аҩнуҵҟаполитикатә зҵаароуп, ах аимпыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы имҩаысуа иарбанзаалак ареферендум алегитимациа амам“, – иҳәеит Шьалуа Папуашвили.

 

Импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла дефакто алидер  Анатоли Бибилов иҳәамҭала,   «хара имгакәа Аахыҵ Уаҧстәыла  Урыстәыла алаларазы аиуристтә шьаҿақәа ҟанаҵоит».

Анатоли Бибилов ипрессмаӡаныҟәгаҩ ишааицҳа́з, “ареферендум” мшаԥы 10 рышьҭахь мҩаԥгахоит.