Шьалуа Папуашвили Илҳам Алиев диҧылеит
Шьалуа Папуашвили Илҳам Алиев диҧылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Азербаиџьан хада Илҳам Алиев диҧылеит.

Қырҭтәыла апарламент апрессмаҵзура аинформациа ишану ала, аиҧылараҿы Шьалуа Папуашвили иаҵшьны иазгәеиҭеит Азербаиџьан амилаҭтә лидер  Геидар Алиев Азербаиџьан иҕәҕәоу ҳәынҭқаррас ашьақәгылареи Аахыҵ Кавказаҿ астратегиатә проектқәа рырҿиареи аҿы иҟаиҵаз алагала ду.

Шьалуа Папуашвили Илҳам Алиев ҭабуп ҳәа иеиҳәеит Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи адгылареи, иара убас, Қырҭтәылеи Азербаиџьани рстратегиатә партниорра арҕәҕәара аус аҿы иара ихаҭа иҟаиҵаз алагала дуи азыҳәан.

Аганқәа рхаҭарнакцәа ишырҳәаз ала, арегионаҿ аҭынчреи, аҭышәынтәалареи, мышхәыбзазареи аиқәыршәаразы аусеицура иазыхиоуп.